สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดลำปาง จำกัด
Previous slide
Next slide

1. เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 2.85 ต่อปี
2. เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ
รับขวัญทายาท 3.5 ต่อปีไม่ถอนภายใน 5 ปี
3. เงินฝากโครงการทวีทรัพย์ 3.30 ต่อปี ไม่ถอนภายใน 10 ปี
4. เงินฝากออมทรัพย์พิเศษสมาชิกสมทบสายตรง 2.85 ต่อปี
5. เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ
สมาชิกสมทบบุคคลภายนอก 2.10 ต่อปี
6. เงินฝากออมทรัพย์พิเศษสหกรณ์อื่น 2.10 ต่อปี

ประกาศ ณ วันที่ 18 กรกฎาคม 2565

1. เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน 5.0 ต่อปี
2. เงินกู้สามัญทั่วไป 5.0 ต่อปี
3. เงินกู้สามัญเพื่อสวัสดิการ 5.0 ต่อปี
4. เงินกู้พิเศษ 5.0 ต่อปี
5. เงินกู้สวัสดิการดำรงค์ชีพพิเศษ 4.0 ต่อปี

ประกาศ ณ วันที่ 18 กรกฎาคม 2565

1. การคลอดบุตร

2. การรักษาพยาบาล

3. การสูญเสียอวัยวะหรือทุพพลภาพ
เนื่องจากอุบัติเหตุ

แบบสอบถามความพึ่งพอใจ

👆🏻คลิกเพื่อทำแบบสอบถาม👆🏻

👆🏻คลิก👆🏻


(คลิก)

ข่าวประชาสัมพันธ์

Our Visitor

0 0 5 5 2 7
Users Today : 5
Users Yesterday : 20
Users Last 7 days : 176
Users Last 30 days : 813
Users This Month : 62
Users This Year : 1818
Total Users : 5527

จำนวนสมาชิกสหกรณ์ฯ

ณ มกราคม 2567

สมาชิกสามัญ      1,649 คน
สมาชิกสมทบ         139 คน

รวม     1,788 คน

ประมวลภาพกิจกรรมสหกรณ์ฯ

ประมวลภาพ

สหกรณ์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดลำปาง จำกัด ร่วมกับสันนิบาตสหกรณ์จังหวัดลำปาง มอบทุนการศึกษาให้นักเรียน โรงเรียนพัฒนาการศึกษาคนตาบอดและคนพิการลำปาง พร้อมจัดเลี้ยงอาหารและมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับผู้สูงอายุ ณ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ จังหวัดลำปาง วันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567

เพิ่มเติม »
ประมวลภาพ

คณะกรรมการดำเนินการ ผู้ตรวจสอบกิจการ ผู้ตรวจสอบภายในและเจ้าหน้าที่ การเข้าร่วมประชุมใหญ่ชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษาภาคเหนือ (ชสน.) ณ จังหวัดนครสวรรค์ วันที่ 9 -10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 ณ โรงแรมโบนิโต้ ชิโนส์

เพิ่มเติม »

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง