ช่องทางการติดต่อ

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดลำปาง จำกัด
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสามัญศึกษาจังหวัดลำปาง จำกัด
ตั้งอยู่เลขที่ 941 ถนนวชิราวุธดำเนิน ต.พระบาท อ.เมือง จ.ลำปาง 52000
โทรศัพท์ 054-228-407 , 081-961-3481 ,099-272-4130
โทรสาร 054-228-593 อีเมล์ : sahakorn.thport@gmail.com
เบอร์โทรภายใน
ลำดับที่ ฝ่าย หมายเลขโทรศัพท์
1 ผู้จัดการ 054-228-407 ต่อ 103
2 การเงินและบัญชี 054-228-407 ต่อ 107 , 099 – 2724125
3 สินเชื่อ 054-228-407 ต่อ 108 , 099 – 2724125
4 งานติดตามสินเชื่อและสวัสดิการ 054-228-407 ต่อ 102 , 099 – 2724130
5 งานบริหารทั่วไป 054-228-407 ต่อ 101 , 081 – 9613481