สวัสดิการฌาปนกิจสงเคราะห์


 

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดลำปาง จำกัด (สส.อส.)

เอกสารที่เกี่ยวข้อง
- ข้อบังคับ สส.อส.
- ใบสมัครสมาชิก สส.อส. (สามัญ)
- ใบสมัครสมาชิก สส.อส. (สมทบ)

สวัสดิการฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดลำปาง (สปอ.)

เอกสารที่เกี่ยวข้อง
- ระเบียบ สปอ.
- ใบสมัครสมาชิก สปอ. (สามัญ)
- ใบสมัครสมาชิก สปอ. (สมทบ)

กลุ่มสวัสดิการเพื่อความมั่นคงของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดลำปาง จำกัด (สมส.)

เอกสารที่เกี่ยวข้อง
- ข้อบังคับกลุ่มสวัสดิการเพื่อความมั่นคงของสมาชิก พ.ศ. ๒๕๕๙
- ระเบียบกลุ่มสวัสดิการเพื่อความมั่นคงของสมาชิก ว่าด้วย เงินทุน ค่าธรรมเนียมแรกเข้าและการจ่ายเงินสวัสดิการ พ.ศ. ๒๕๕๙

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษาภาคเหนือ (สส. ชสน.)

เอกสารที่เกี่ยวข้อง
- ระเบียบ สส. ชสน.
- ใบสมัครสมาชิก สส. ชสน. (สมทบ)
- ใบสมัครสมาชิก สส. ชสน. (สามัญ)

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภาคเหนือ (สฌอน.)

เอกสารที่เกี่ยวข้อง
- ระเบียบ สฌอน.
- ใบสมัครสมาชิก สฌอน. (สามัญ)
- ใบสมัครสมาชิก สฌอน. (สมทบ)

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย (สสอค.)

เอกสารที่เกี่ยวข้อง
- ใบสมัครสมาชิก สสอค. (สามัญ)
- ใบสมัครสมาชิก สสอค. (สมทบ)

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (สส. ชสอ.)

เอกสารที่เกี่ยวข้อง
- ใบสมัครสมาชิก (สส. ชสอ. (สามัญ)
- ใบสมัครสมาชิก (สส. ชสอ. (สมทบ)

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการเชียงใหม่ จำกัด (สส.ศธ.ชม.)

เอกสารที่เกี่ยวข้อง
- ใบสมัครสมาชิก สส.ศธ.ชม. (สามัญ)
- ใบสมัครสมาชิก สส.ศธ.ชม. (สมทบ)

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ไทย (สส.สท.)

เอกสารที่เกี่ยวข้อง
- ใบสมัครสมาชิก สส.สท. (สามัญ)
- ใบสมัครสมาชิก สส.สท. (สมทบ)