อัตราดอกเบี้ยเงินฝากสหกรณ์

การรับฝากเงิน

ลำดับที่ ประเภทบัญชี อัตราดอกเบี้ย ฝากครั้งแรก การถอน
1 เงินฝากโครงการทวีทรัพย์ 3.75 / ปี ไม่น้อยกว่าเดือนละ 200 บาท - สมาชิกใหม่ต้องเปิดบัญชี
- ไม่ถอนเป็นเวลา 10 ปี
2 เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 3.10 / ปี - 200 บาท ถอนได้หลายครั้ง
2.1 ยอดเงินฝากน้อยกว่า 1 ล้านบาท คิดดอกเบี้ยให้ทุกสิ้นปี ถอนได้หลายครั้ง
2.2 ยอดเงินฝากมากกว่า 1 ล้านบาท คิดดอกเบี้ยให้ทุกวันสิ้นเดือน ถอนได้หลายครั้ง
3 ฝากออมทรัพย์พิเศษรับขวัญทายาท - สหกรณ์เปิดบัญชีให้ 3,000 บาท
- ฝากเพิ่มเดือนละไม่น้อยกว่า 200 บาท
ไม่ถอนภายใน 5 ปี
- ปีที่ 1 เป็นต้นไป 3.30 / ปี
- ปีที่ 2 เป็นต้นไป 4.00 / ปี
- ปีที่ 3 เป็นต้นไป 4.00 / ปี
- ปีที่ 4 เป็นต้นไป 4.00 / ปี
- ปีที่ 5 เป็นต้นไป 4.00 / ปี