ประกาศ การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564

ประกาศ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดลำปาง จำกัด
เรื่อง การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564