ขอเชิญสมาชิกสหกรณ์ ฯ ร่วมตอบแบบสอบถามความพึงพอใจ โครงการเสริมสร้างความมั่นคงให้สหกรณ์และมาชิก