สรุปผลการดำเนินงาน ประจำเดือน กันยายน 2564

สรุปผลการดำเนินงานสำหรับระยะเวลา ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2564