ประวัติสหกรณออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดลำปาง จำกัด