สวัสดิการเพื่อสงเคราะห์สมาชิก

ทุนสวัสดิการเพื่อสงเคราะห์สมาชิก มีดังนี้

ลำดับที่ เงินสงเคราะห์เกี่ยวกับ สวัสดิการ หมายเหตุ
1 การคลอดบุตร สหกรณ์เปิดบัญชีประเดิม 1,000 บาท
สมาชิกฝากต่อเดือนละไม่น้อยกว่า 200 บาท
- แนบสำเนาสูติบัตร
- ภายใน 90 วันนับแต่วันเกิด
- ไม่ถอนเป็นเวลา 5 ปี
2 การรักษาพยาบาล รับเงินครั้งละ 1,000 บาท
ปีละไม่เกิน 2 ครั้ง
- เป็นคนไข้ใน
- ใช้ใบรับรองแพทย์
- สำเนาบัตรประชาชน
- ภายใน 90 วันนับแต่วัน
ออกจากโรงพยาบาล
   3    การสูญเสียอวัยวะหรือทุพพลภาพเนื่องจากประสบอุบัติเหตุ
       3.1 ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง 50,000 บาท -
       3.2 สูญเสียมือทั้งสองข้างตั้งแต่ข้อมือ
หรือเท้าทั้งสองข้างตั้งแต่ข้อเท้า
40,000 บาท -
       3.3 สูญเสียมือหนึ่งข้างตั้งแต่ข้อมือ
หรือเท้าหนึ่งข้างตั้งแต่ข้อเท้า
30,000 บาท -
       3.4 สูญเสียมือหนึ่งข้างตั้งแต่ข้อมือ
และสูญเสียสายตาหนึ่งข้าง
30,000 บาท -
       3.5 สูญเสียเท้าหนึ่งข้างตั้งแต่ข้อเท้า
และสูญเสียสายตาหนึ่งข้าง
30,000 บาท -
       3.6 สูญเสียมือหนึ่งข้างตั้งแต่ข้อมือ 30,000 บาท -
       3.7 สูญเสียเท้าหนึ่งข้างตั้งแต่ข้อเท้า 20,000 บาท -
       3.7 สูญเสียเท้าหนึ่งข้างตั้งแต่ข้อเท้า 20,000 บาท -
       3.8 สูญเสียสายตาหนึ่งข้าง 20,000 บาท -
4 การออกจากราชการหรือเกษียณอายุราชการ รับเงินครั้งละ 1,500 บาท/ปี
สูงสุดไม่เกิน 15,000 บาท
เป็นสมาชิก 3 ปี ขึ้นไป
   5    การจัดการศพ
       5.1 สมาชิกเสียชีวิต 30,000 บาท รวมกับ
จำนวนปีสมาชิก 4,000 บาท/ปี
ภายใน 90 วัน ตั้งแต่วันเสียชีวิต
รวมแล้วไม่เกิน 100,000 บาท
       5.2 คู่สมรสของสมาชิกเสียชีวิต 30,000 บาท -
       5.3 บุตรของสมาชิกเสียชีวิต 5,000 บาท -